Bảo tàng là nơi lưu giữ các hiện vật lịch sử có giá trị rất lớn được tất cả các quốc gia và các ngành có liên quan bảo vệ canh chừng hết sức